T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Vele handen die samen een puzzel maken

Hoe maken wij onze supply chains duurzaam?

Ecosystemen waarin data van alle deelnemers in de supply chain worden opgenomen, verhogen de flexibiliteit.

09. juni 2022Dr. Christian Hort

Als we het nu niet doen, wanneer dan wel?

Laten we maar meteen ter zake komen: kun je als OEM of toeleverancier proactief en op korte termijn reageren op verstoringen in de supply chain? Hoe voldoe je aan de eisen, bijvoorbeeld de correcte bewijsvoering van de CO2-footprint of die van de Supply Chain Act, die aan jouw bedrijf en in het bijzonder aan de technische systemen worden gesteld? Dit is zeker geen gemakkelijke opgave, want het is lastig om door te dringen tot supply chains met honderden deelnemers. Naar mijn mening zijn branchebrede data-ecosystemen de juiste aanpak!

Lange wachttijden door schaarste

Twee handen houden een digitale bol vast die de wereldbol uitbeeldt

In veel bedrijfstakken vormen verstoringen in de leveringsketetens momenteel een van de grootste uitdagingen. Dit is met name het geval in de auto-industrie. Alleen al de overgang naar de ontwikkeling en productie van e-auto's stelt de hele auto-industrie, OEM's en toeleveranciers, voor enorme uitdagingen. Daar voegen geopolitieke spanningen nu ook nog eens een verstorende invloed aan toe. Toeleveringstekorten leiden tot een daling van de autoverkoop. Volgens de Europese brancheorganisatie Acea werden er in maart 2022 in de EU 20 procent minder auto 's verkocht dan een jaar geleden. Met name computerchips, één van de belangrijkste onderdelen van auto's, zijn nog steeds schaars. Ook zijn er de laatste tijd tekorten ontstaan aan andere onderdelen, zoals kabelbomen of grondstoffen als nikkel en neon. Het gevolg: de levertijden van de toeleveranciers zijn volgens de gegevens- en informatiedienst IHS Markit nog nooit zo lang geweest als nu. En voor kopers is de wachttijd voor sommige modellen nu gestegen tot 12 maanden, vooral voor elektrische auto's.

Tijd voor transparantie

Bij onverwachte of last-minute wijzigingen, bereiken de bestaande supply chain-strategieën van fabrikanten hun grenzen, waardoor knelpunten in de levering ontstaan. Nauw op elkaar afgestemde, efficiënte supply chains hebben weliswaar de productiekosten van voertuigen laten dalen, maar dit had ook een nadeel: de flexibiliteit werd drastisch beperkt. De voorraden worden klein gehouden en de productie wordt tot just-in-time en just-in-sequence teruggebracht. Leveranciers produceren deels op voorraad, zodat een toename van het aantal bestellingen op korte termijn niet tot knelpunten in de levering leidt. Maar dit systeem kan nauwelijks het hoofd bieden aan ongeplande gebeurtenissen. En ook de integratie van lokale productiefaciliteiten en regionale diversificatie kunnen dergelijke uitdagingen niet aan. Het wordt tijd om onze toeleveringsnetwerken transparanter te maken, zodat alle van elkaar afhankelijke deelnemers optimaal op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken en in een vroeg stadium dienovereenkomstig kunnen handelen.

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Albert Einstein

Wat is het toverwoord?

Ik zeg: transparantie. En dan met name in de data van alle deelnemers in de toeleveringsketen.  Nu we het tijdperk van de data-economie binnentreden, ontstaan er niet alleen nieuwe bedrijfsmodellen, maar kunnen met de juiste gegevens op de juiste plaats en op het juiste moment ook bestaande bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd. Nauw op elkaar afgestemde supply chains functioneren in de automobielindustrie het best als alle betrokkenen snel en uitvoerig inzicht krijgen in de (data)processen en de stand van zaken. En op basis van deze kennis proactief kunnen handelen. Naar mijn mening is transparantie hier het toverwoord. Maar het uitwisselen van de gegevens die van belang zijn voor het supply chain management eindigt vaak bij de directe leverancier en de eerstvolgende afnemer. Hoewel het management van complexe supply chains al geruime tijd met software wordt geregeld, wordt de gegevensuitwisseling tussen verschillende bedrijven verhinderd door bedrijfseigen, niet-compatibele IT-systemen van de bedrijven, zowel upstream van de Tier x-leveranciers, als downstream van de afnemers en van de OEM's.

Catena-X is een netwerk dat staat voor data-soevereiniteit, met behoud van leverancier- en technologie-openheid. En T-Systems is een belangrijke technologiepartner voor dit veilige data-ecosysteem.

Tim Höttges, CEO Deutsche Telekom

Lossen digitale data-ecosystemen het probleem op?

Catena-X tilt de samenwerking binnen de toeleveringsketen in de automobielindustrie naar een nieuw niveau, bijvoorbeeld door de toegang tot gegevens aanzienlijk te verbeteren. Het doel van het in 2021 opgerichte netwerk is het creëren van gestandaardiseerde gegevens- en informatiestromen in de hele waardeketen van de automobielindustrie. T-Systems helpt met de modernste technologie, bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbeheer, om vertrouwen en transparantie op te bouwen. Beide punten zijn voor alle partners in de toeleveringsketen van cruciaal belang om een efficiëntie te bereiken die met de huidige supply chain-processen niet kan worden bereikt. T-Systems fungeert hierbij als IT-dienstverlener, consultant, leverancier van apparatuur en infrastructuur.  Al bijna 100 andere bedrijven nemen deel aan het netwerk - van autofabrikanten, hun wereldwijde partners en gebruikers tot leveranciers. Waaronder een aantal grote OEM 's. Catena-X is het juiste model op het juiste moment, wat niet in de laatste plaats wordt bevestigd door de aanvragen. Het wereldwijde bedrijfsnetwerk verwacht tegen het eind van het jaar een deelnemersbestand met vier cijfers.

Eén voor allen...

...en allen voor één. Dat is de belangrijkste doelstelling van Catena-X: eenvoudige, efficiënte, soevereine en veilige gegevensuitwisseling. De oprichters van Catena-X hebben onder meer besloten om de normen van de IDSA (International Data Spaces Association) toe te passen. De alliantie vertrouwt ook op het Europese Gaia-X-project, dat op basis van deze IDSA-normen een veilige en betrouwbare gegevensinfrastructuur en een datasoeverein cloudplatform voor Europa bouwt.

Catena-X als blauwdruk

Is Catena-X een blauwdruk voor andere sectoren? Daar kan ik alleen maar volmondig bevestigend op antwoorden. Catena-X zou voor veel van de huidige supply chain uitdagingen een oplossing kunnen bieden, en niet alleen in de automobielindustrie. Hoe meer bedrijven van alle groottes en verschillende posities in het web van toeleverings- en productienetwerken hieraan deelnemen, des te soepeler en transparanter kunnen de toeleveringsketens proactief worden beheerd en des te meer veerkracht kan er worden bereikt. Het is hierbij niet de bedoeling dat alle gegevens voor iedereen zichtbaar of bruikbaar worden. Elke deelnemer bepaalt zelf welke gegevens op welke manier worden verstrekt en of anderen toegang krijgen tot deze gegevens. Sommige gegevens kunnen ook op grond van het open data-beginsel vrij beschikbaar worden gesteld. Catena-X zal in ieder geval één ding opleveren: kostenbesparing. Eenmaal aangesloten op het datanetwerk besparen de deelnemende bedrijven hoge kosten voor de aanschaf en het gebruik van software en het opzetten van interfaces met vaak tientallen systemen van andere toeleveranciers en klanten. Dit principe kan vervolgens worden toegepast in vele andere bedrijfstakken met wereldwijde toeleveringsnetwerken, of het nu gaat om machinebouw, hardware voor IT en telecommunicatie of de vliegtuigindustrie.

Wettelijk bewijs vereenvoudigd

Twee actuele juridische projecten laten zien hoe bedrijven door middel van transparante supply chains en Catena-X concreet kunnen worden ondersteund. Vanaf begin januari 2023 wordt in Duitsland de Supply Chain Act van kracht. En de Europese Commissie is van plan om binnen afzienbare tijd een vergelijkbare "due diligence-wet" aan te nemen. Bedrijven zullen dan zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de productieprocessen en de arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers. Dit zou op dit moment met name voor de eindproducenten in de automobielindustrie, dus de autofabrikanten, betekenen dat zij nauwgezet de nodige gegevens van alle leveranciers zouden moeten verzamelen om te kunnen aantonen of aan alle eisen van de Supply Chain Act is voldaan. Een data-ecosysteem zoals Catena-X maakt dat aanzienlijk eenvoudiger. Als alle deelnemers in een supply chain alle relevante gegevens in het ecosysteem invoeren, en deze gegevens een uniform gegevensformaat hebben, vermindert dit de inspanningen die nodig zijn om dit bewijs te leveren aanzienlijk.

Het data-ecosysteem "eco" maken

De EU werkt ook aan een pakket van uiteenlopende wetgevingsvoorstellen die allemaal één doel moeten dienen: vóór 2030 de uitstoot van broeikasgassen ruwweg halveren ten opzichte van 1990. Bovendien zullen de prijzen voor CO2-uitstoot fors stijgen. De automobielindustrie heeft al gereageerd en streeft naar CO2-neutraliteit. Zowel bij de ontwikkeling als bij de productie, de distributie, het gebruik en de recycling van het voertuig, met inbegrip van de voorafgaande productiefasen en de logistiek. Bedrijven moeten de CO2-voetafdruk van hun producten aantonen en certificeren. Als alle bedrijven die bij een toeleveringsketen betrokken zijn de betreffende gegevens in Catena-X zouden invoeren, zouden deze bewijzen min of meer automatisch kunnen worden geleverd. Dit zou de gevreesde "nitty-gritty" van afzonderlijke maatregelen voor elk bedrijf tot een minimum beperken. 

T-Systems pionier van Gaia-X en Catena-X

T-Systems is één van de oprichters van Gaia-X en was één van de eerste bedrijven die IDSA ondersteunden, waarmee het tot de pioniers van dergelijke gedecentraliseerde en gefedereerde data-infrastructuren behoort. Wij zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur, de cloud en de gegevenssoevereiniteit van Gaia-X, en we brengen de eindtoepassingen onder in Catena-X. Onze Telekom Data Intelligence Hub is gericht op het ontwikkelen van de core data spaces en daarop afgestemde datadiensten met toegevoegde waarde. Dit maakt een veilige gegevensuitwisseling en gegevenssoevereiniteit mogelijk, met inbegrip van toegangs- en gebruikscontrole en monitoring. Ook bouwen wij een infrastructuur voor digital twins. Zo kunnen processen worden gesimuleerd, gestuurd en verbeterd. Daarnaast ontwikkelen wij adapters voor het koppelen van bedrijfssystemen en de infrastructuur voor soevereine clouddiensten, zodat de automobielindustrie ook op infrastructuurniveau te allen tijde controle over de gegevens behoudt en beveiligd is tegen toegang door derden.

Roadmap naar de digitale supply chain

De consultants van onze dochteronderneming Detecon Consulting geven actief vorm aan de architectuur van Gaia-X en Catena-X. Zij ondersteunen deelnemers in de datanetwerken met een "Catena-X Onboarding Advisory", in eerste instantie bij strategische kwesties. Welke rol wil een bedrijf in het netwerk spelen? In welke mate wil een organisatie gebruik maken van de nieuwe digitale mogelijkheden? Welke Catena-X use cases moeten er worden gebruikt? Hoe kan Catena-X de implementatie van de digitale transformatie van het bedrijf en een toekomstige datacentralisatie versnellen? Verder staan individuele business cases en effecten op productie- en leveringsprocessen centraal. Ten slotte worden technische IT-vragen beantwoord en wordt er op basis daarvan een plan en een roadmap opgesteld over de manier waarop de verbinding met Catena-X tot stand moet komen.

Informatie over de auteur
Dr. Christian Hort

Dr. Christian Hort

Senior Vice President Automotive, T-Systems International GmbH

Alle artikelen en het profiel van de auteur
Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.